• “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ”, Δ.Δ. Κουτσούρης, Ο. Πετροπούλου, Α. Αναστασίου & Γ. Ματσόπουλος, Αθήνα: Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2022.

  • Lazakidou, A.; Zimeras, S.; Iliopoulou, D.; Koutsouris, D. D. “mHealth Ecosystems and Social Networks in Healthcare”, vol. 20, Springer International Publishing Switzerland, ISBN, 978-3-319-23340-6, 2016.

  • Lazakidou, A., Koutsouris, D. “Concepts and Trends in Healthcare Information Systems”, Annals of Information Systems Series, vol. 16, Springer International Publishing Switzerland, ISBN, 331906844X, 9783319068442, 2014.

  • “Self Organizing Maps”, Εdited by G.K. Matsopoulos, IN-TECH, 2010 (ISBN 978-953-307-074-2).

  • Κουτσούρης Δ., Μπαρμπούνακη Σ., Χαρίτου Μ. “Ηλεκτρομηχανική των Βιολογικών Ρευστών”, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2004. ISBN960-418-031-2. [Koutsouris, D.; Barbounaki, S; Haritou, M. “Electromecanics of Biofluids”, Tziolas Scientific Editions, 2004.] (in Greek)

  • Κουτσούρης Δ., Νικήτα Κ., Παυλόπουλος Σ., “Ιατρικά Απεικονιστικά Συστήματα”, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2004. ISBN960-418-043-6. [Koutsouris, D.; Nikita, K; Pavlopoulos, S. “Medical Imaging Systems”, Tziolas Scientific Editions, 2004.] (in Greek)

  • Κουτσούρης Δ., Παυλόπουλος Σ., Πρέντζα Α., “Εισαγωγή στη Βιοιατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων”, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2003. ISBN960-418-026-6. [Koutsouris, D.; Pavlopoulos, S; Prentza, A. “Indroduction to Biomedical Engineering and Medical Signal Analysis”, Tziolas Scientific Editions, 2003.] (in Greek)