Α collection of scholarly works that showcase the department’s research contributions and scientific achievements. These publications represent the culmination of rigorous research, critical thinking, and innovative problem-solving by our esteemed faculty members, researchers, and students. Furthermore, it serves as a testament to the collaborative nature of the department’s research efforts. Publications resulting from partnerships and collaborations with other institutions, both domestic and international, are prominently featured. This highlights the department’s dedication to fostering global collaborations and the exchange of ideas, ultimately fostering innovation and driving the field forward.

  • Γεώργιος Κ. Ματσόπουλος, “Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία και Ιατρική Φυσική”, Συνεδρίου Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου, Αθήνα, Δεκέμβριος 2023.

  • Ε. Σιδηρόπουλος, Θ. Βαγενάς, Θ. Οικονομόπουλος, Γ. Ματσόπουλος, Ε. Κενανίδης, Μ. Ποτούπνης, Ε. Τσιρίδης, Π. Μπαμίδης, “Νέες Τεχνολογίες στην Ορθοπεδική Έρευνα: το Σύστημα SCOLIOSIS”, 78ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, 12-15 Οκτ, Αθήνα, Ελλάδα, 2023.

  • Γεώργιος Κ. Ματσόπουλος, “Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Απεικόνιση”, 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Φυσικής, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2023.

  • I. Zorzos, I. Kakkos, S.T. Miloulis, A. Anastasiou, E.M. Ventouras, and G.K. Matsopoulos, “Applying Neural Networks with time-frequency features for the Detection of Mental Fatigue”, Applied Sciences, vol. 13, no. 1512, pp. 1-13, 2023.

  • T.P. Vagenas, T.L. Economopoulos, C. Sachpekidis, A. Dimitrakopoulou-Strauss, L. Pan, A. Provata, and G.K. Matsopoulos, “A Decision Support System for the Identification of Metastases of Metastatic Melanoma using whole body FDG PET/CT images”, IEEE Journal of Biomedical Health Informatics, vol. 27, no. 3, pp. 1397-1408, 2023.

  • G.N. Dimitrakopoulos, I. Kakkos, A. Anastatiou, A. Bezerianos, Y. Sun, G.K. Matsopoulos, “Cognitive Reorganization due to Mental Workload: A Functional Connectivity Analysis based on Working Memory Paradigms”, Applied Sciences, vol. 13, no. 2129, pp. 1-11, 2023.

  • O. Manta, M. Sarafidis, W. Schlee, B. Mazurek, G.K. Matsopoulos, D.D. Koutsouris, “Development of Machine Learning Models for Tinnitus-Related Distress Classification Using Wavelet-Transformed Auditory Evoked Potential Signals and Clinical Data”, Journal of Clinical Medicine, vol. 12, no. 11, pp. 1-30, 2023.

  • D.A. Binas, P. Tzanakakis, T.L. Economopoulos, M. Konidari, C. Bourgioti, L.A. Moulopoulos, and G.K. Matsopoulos, “A Novel Approach for Estimating Ovarian Cancer Tissue Heterogeneity through the Application of Image Processing Techniques and Artificial Intelligence”, Cancers, vol. 15, no. 1058, pp. 1-14, 2023.

  • I.A. Vezakis, G.I. Lambrou, G.K. Matsopoulos, “Deep Learning Approaches to Osteosarcoma Diagnosis and Classification: A Comparative Methodological Approach”, Cancers, vol. 15, no. 2290, pp. 1-15, 2023.

  • M.P. Kalla, T.P. Vagenas, T.L. Economopoulos, and G.K. Matsopoulos, “Deep Learning Based Registration of 2D Dental Images with Edge Specific Loss”, Journal of Medical Imaging, vol. 10, no. 3, pp. 1-24, 2023.