Το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΒΙΤ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) δημιουργήθηκε το 1990 και από το 2001 αποτελεί θεσμοθετημένο εργαστήριο της Σχολής (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 66, 6 Απριλίου 2001). Αποστολή του Εργαστηρίου είναι να υπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και των εφαρμογών που άπτονται των σχετικών τεχνολογιών. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο, τα μέλη του συμμετέχουν στην παροχή διδακτικού έργου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο εντός της Σχολής ΗΜΜΥ όσο και σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, αναπτύσσοντας τόσο ελληνικό όσο και ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό υλικό. Υπό την επίβλεψη του Εργαστηρίου έχουν περατωθεί περισσότερες από 400 διπλωματικές εργασίες και 65 διδακτορικές διατριβές, ενώ έχουν δημοσιευθεί πάνω από 600 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Επιπλέον, το Εργαστήριο διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση, τον συντονισμό και την υλοποίηση περισσοτέρων από 200 ερευνητικών & αναπτυξιακών έργων ελληνικής & ευρωπαϊκής χρηματοδότησης σε συνεργασία με διεθνείς ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, επιχειρηματικούς και άλλους φορείς, αναλαμβάνοντας συντονιστικό ρόλο σε περίπου 50 από αυτά. Τα εν λόγω έργα σχετίζονται άμεσα με τις εν γένει δραστηριότητες του Εργαστηρίου, οι οποίες καλύπτουν τομείς της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε εξειδικευμένα θέματα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και της διαχείρισης πολυτροπικών δεδομένων, οδηγώντας σε ανάπτυξη προϊόντων & υπηρεσιών για τελική χρήση καλύπτοντας μεταξύ άλλων τα παρακάτω πεδία:

 • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ιατρικών Δεδομένων

 • Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Συστημάτων Υλικού & Λογισμικού για Βιοϊατρικές Εφαρμογές

 • Τεχνολογίες Big Data

 • Εφαρμογές Τηλεματικής στο χώρο της Υγείας

 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Υγείας (e-Health) & Κινητής Υγείας (m-Health)

 • Μέθοδοι Τεχνητής Νοημοσύνης με χρήση προηγμένων τεχνικών όπως είναι τα Νευρωνικά Δίκτυα

 • Ασφάλεια Δεδομένων

 • Βιομετρικές Τεχνολογίες, εγκατάσταση Βιοαισθητήρων, λήψη και ανάλυση δεδομένων

 • Ψηφιακή Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας & λοιπών Βιοσημάτων για προγνωστικούς, διαγνωστικούς & θεραπευτικούς σκοπούς στο πλαίσιο Υποστήριξης Κλινικής Απόφασης

 • Εφαρμογές Ρομποτικής για υποστήριξη & αποκατάσταση

 • Εικονική & Επαυξημένη Πραγματικότητα στην Υγεία

 • Βιορρεολογία, Κλινική Αιμορρεολογία

 • Μοντέλα Ανάλυσης και Προσομοίωσης Βιολογικών και μη-Βιολογικών Συστημάτων με εφαρμογές σε Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας-ιστών, Αντίκτυπο θεραπευτικής αγωγής, Σχεδιασμό χειρουργικών επεμβάσεων, Ανάλυση ιδιοτήτων όγκων, Μελέτη μυοσκελετικών λειτουργιών & νευροφυσιολογικών διεργασιών υπό παθολογικές συνθήκες

 • Προτυποποίηση & Ρυθμιστικά Πλαίσια σχετικά με λήψη, διαχείριση & αναπαράσταση δεδομένων καθώς και οργάνωση δομών υγείας

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας έχει διοργανώσει περισσότερα από 60 εθνικά & διεθνή συνέδρια και ημερίδες, έχοντας αναλάβει μεταξύ άλλων τον επιστημονικό συντονισμό του EHealth Forum 2014 στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την προεδρία της Ελληνικής Εταιρείας Βιοτεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) και του HL7 Hellas.

Ως εκ τούτου, το Εργαστήριο έχει αναπτύξει εκτενές δίκτυο στενής συνεργασίας με ελληνικά και διεθνή πανεπιστημιακά εργαστήρια, εταιρείες και φορείς υγείας, αποκτώντας ταυτόχρονα μία σημαντική τεχνολογική υποδομή που επιτρέπει τη χρήση προηγμένων & υπολογιστικά απαιτητικών μεθόδων. Το ως άνω έργο του Εργαστηρίου εκτελείται υπό τη σκέπη της Σχολής ΗΜΜΥ καθώς και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ).