Σε αυτό το τμήμα παρουσιάζουμε τα τελευταία ερευνητικά ευρήματα, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τις διατριβές που εκπονήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ, τους ερευνητές και τους φοιτητές μας. Η δέσμευσή μας για την προώθηση της γνώσης και της καινοτομίας στον τομέα της βιοϊατρικής μηχανικής αντικατοπτρίζεται στο ποικίλο φάσμα εργασιών υψηλής ποιότητας που παρουσιάζονται. Παρέχοντας πρόσβαση στις δημοσιεύσεις και τις διατριβές μας, στοχεύουμε στην προώθηση της συνεργασίας, της ανταλλαγής γνώσεων και της διεπιστημονικής έρευνας στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Oρισμένες δημοσιεύσεις και διατριβές ενδέχεται να έχουν περιορισμένη πρόσβαση λόγω πνευματικών δικαιωμάτων ή συμφωνιών αδειοδότησης. Για ερωτήσεις ή αιτήματα για αντίγραφα πλήρους κειμένου, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αντίστοιχους συγγραφείς ή με τη διοίκηση του τμήματός μας.

Δημοσιεύσεις

Εργασίες

Στην παρούσα ενότητα επισημαίνουμε τους ποικίλους και δυναμικούς ερευνητικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ενεργά το τμήμα μας, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή μας για την προώθηση της γνώσης, την προώθηση της καινοτομίας και την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων στον τομέα της βιοϊατρικής μηχανικής. Τα μέλη ΔΕΠ, οι ερευνητές και οι φοιτητές μας συνεργάζονται σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών θεμάτων που περιλαμβάνουν διάφορους κλάδους, τεχνολογίες και εφαρμογές στο πλαίσιο της βιοϊατρικής μηχανικής. Στοχεύουμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης, να βελτιώνουμε την ιατρική διάγνωση και θεραπεία και να ανοίγουμε το δρόμο για νέες εξελίξεις στις βιοϊατρικές επιστήμες.

  • Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης της διάγνωσης

  • Αυτόματη ευθυγράμμιση και σύντηξη πολυδιάστατων ιατρικών δεδομένων

  • Ιατρική Απεικόνιση

  • Οπτικοποίηση ιατρικών δεδομένων

  • Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα διαχείρισης της υγείας – τηλεματικές εφαρμογές στην υγεία

  • Ψηφιακή επεξεργασία βιοσημάτων

Τρέχοντα και ολοκληρωμένα ερευνητικά έργα, που αντανακλούν τη δέσμευση του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Μηχανικής να προάγει τη γνώση, να προωθεί την καινοτομία και να έχει θετικό αντίκτυπο στην υγειονομική φροντίδα και την κοινωνία μέσω της βιοϊατρικής μηχανικής. Η πολυδιάστατη και ταλαντούχα ομάδα μελών ΔΕΠ, ερευνητών και φοιτητών μας εργάζεται συνεργατικά σε έργα αιχμής που περιλαμβάνουν διάφορες πτυχές της βιοϊατρικής μηχανικής. Τα έργα αυτά καθοδηγούνται από τον ενθουσιασμό για την ανακάλυψη και την επιδίωξη να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της υγειονομικής φροντίδας. Κάθε ερευνητικό έργο που παρουσιάζεται εδώ είναι μια απόδειξη της προσήλωσης και της τεχνογνωσίας της ομάδας μας στην επέκταση των ορίων της βιοϊατρικής μηχανικής. Μέσω συνεργασιών με βιομηχανικούς εταίρους, ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και ακαδημαϊκούς οργανισμούς, προσπαθούμε να μετατρέψουμε τα ερευνητικά μας ευρήματα σε πρακτικές λύσεις που θα ωφελήσουν την κοινωνία στο σύνολό της.