Επεξεργασία βιοσημάτων για την εύρεση χαρακτηριστικών μεγεθών που περιγράφουν τα σήματα ή συνδέονται με συγκεκριμένε ασθένειες. Επεξεργασία βιοσημάτων κυρίως ηλεκτοεγκεφαλογραφημάτων (EEG) αλλά και άλλων βιοσημάτων όπως Ηλεκτροκαρδιογραφημάτων (ECG) και μυογραφικών σημάτων με χρήση μοντέλων αυτοπαλινδρόμησης, πολλαπλής αυτοπαλινδρόμησης καθώς και μεγεθών που προκύπτουν από την εφαρμογή της θεωρίας fractals.