Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς. Αρχειοθέτηση και μεταφορά ψηφιακών δεδομένων ασθενούς με βάση το πρωτόκολλο DICOM 3.0. Σύνδεση νοσοκομείων με κέντρα υπολογιστών υψηλών επιδόσεων για την εφαρμογή εξελιγμένων μεθόδων ιατρικής απεικόνισης, μετάδοση και οπτικοποίηση ιατρικών δεδομένων μέσω του διαδικτύου. Τηλεματική σύνδεση μεταξύ ακτινο-ογκολογικών κέντρων για σχεδιασμό ακτινοθεραπευτικής αγωγής. Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ιατρικού εξοπλισμού κατά τη φάση της διαγνωστικής διαδικασίας.