• Ηλεκτροδυναμική Θεωρία της Ανελαστικής Σκέδασης με Εφαρμογή και Πειραματική Επαλήθευση στο Φθορισμό των Ιστών, Πάνου-Διαμάντη Ουρανία, 1998.

  • Γενικευμένο Σύστημα Υποστήριξης για Διάγνωση και Κλινικοτεχνολογική Αξιολόγηση της Υπερηχοτομογραφικής Εικόνας, Κόννης Γεώργιος, 1998.

  • Μοντελοποίηση της Συγκολλητικότητας των Ερυθρών Αιμοσφαιρίων και Μέτρηση Αυτής με Τεχνικές Υπερήχων σε Δυναμικές Συνθήκες - Κλινική Αξιολόγηση "in vitro", Καραμπέτσος Ευθύμιος, 1997.

  • Μοντελοποίηση και Αριθμητική Επεξεργασία των Παλμών που παράγονται κατά το Πέρασμα Ερυθρών Αιμοσφαιρίων διαμέσου Μικροοπών, Μπαρμπουνάκη Σταυρούλα, 1997.

  • Τρισδιάστατη Ανακατασκευή Εμφυτευμάτων Βραχυθεραπείας από Εικόνες Υπολογιστικού Τομογράφου, Τσαλπατούρος Αλέξης, 1997.